ΚΡΙΚΗΣ ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εταιρία

Η δραστηριότητα στο χώρο των ηλεκτρομηχαλογικών έργων του ηλεκτρολόγου μηχανικού τ.ε. Κρίκη Παναγιώτη αρχίζει το 1986
αρχικά με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και από το 1988 ως ελεύθερος επαγγελματίας.
Το 1989 ως μέλος Ο.Ε. εισέρχεται στο χώρο της εμπορίας ηλεκτρομηχανολογικών υλικών και από το 1990 με την ιδιότητα
του πλέον ως εργολήπτης δημοσίων έργων αναλαμβάνει και την κατασκευή δημοσίων έργων
Από το 1993 αποδεσμεύεται από τη Ο.Ε. και δραστηριοποιείται ως ατομική επιχείρηση στον τομέα της εμπορίας
ηλεκτρομηχανολογικών υλικών και της κατασκευής έργων ηλεκτρομηχανολογικών βιομηχανικών ενεργειακών αλλά
και γενικότερων κατασκευαστικών έργων
Το 2004 δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ενεργειακών εργων με τα φωτοβολταϊκά συστήματα να καλύπτουν μεγάλο εύρος της δραστηριότητας του
Τα τελευταία χρόνια ασχολείται και με εργα εξοικονόμησης ενεργείας στα πλαίσια διαφόρων προσραμμάτων ΕΞΟΙΚΟΝΩΜΩ Ι ΙΙ ΕΣΠΑ ΚΛΠ


ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από πολυτέλεια που ήταν πριν από χρόνια τώρα έγιναν ανάγκη ή και μονόδρομος
γιατί η εξάντληση των αποθεμάτων των ορυκτών καυσίμων με την κλιματική αλλαγή μας οδήγησαν στην αλλαγή του τρόπου σκέψης

Αιολική ενέργεια
Ηλιακή ενέργεια
Υδραυλική ενέργεια
Βιομάζα
Γεωθερμία

Είναι τα αντικείμενα - μέθοδοι που πρέπει να αποτελούν πρώτη μας επιλογή για την παραγωγή θερμικής είτε ηλεκτρικής ενέργειας
Το νομικό πλαίσια στη χώρα μας υστερεί του Ευρωπαϊκού αλλά σε κάθε περίπτωση προσφέρει αρκετές ευκαιρίες για επενδύσεις
Η εγκατάσταση ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ για συμψηφισμό ή για πώληση ενέργειας από ιδιώτες απευθείας ή με εικονικό συμψηφισμό
είτε από Ενεργειακές Κοινότητες για οικιακή επαγγελματική ή κοινωνική χρήση είναι συμφέρουσα και αποδοτική

Η εμπειρία μας είναι ικανή να αποτελεσει εγγύηση για την οικονομική και αποδοτική εγκατάσταση τέτοιων έργων

Εξοικονομήστε χρήματα με εναλλακτικές μορφές παραγωγής ενέργειας